Dla autorów

Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania artykułów w formie streszczenia, o objętości nie większej niż 1800 znaków ze spacjami na adres e-mailowy elementy@asp.krakow.pl. Na tej postawie redakcja podejmuje decyzję o współpracy. Rozpoczęcie procesu recenzji i ewentualnej redakcji następuje po otrzymaniu pełnego tekstu z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Artykuły powinny być zgodne z profilem pisma i spełniać podane niżej wymogi redakcyjne. Zgłoszenia przesłane w inny sposób, niezgodne z podaną konwencją redakcyjną lub niezawierające niezbędnych załączników, nie będą przyjmowane.
Przesłanie tekstu oznacza zgodę na jego publikację na warunkach zgodnych z polityką autorską pisma.
Poniżej znajdują się wymogi redakcyjne dla autorów tekstów recenzowanych i mniejszych form nierecenzowanych (recenzje, felietony, omówienia).

Proces recenzyjny

W każdym numerze czasopisma „Elementy. Sztuka i Dizajn” ukazuje się minimum 8 artykułów recenzowanych zgodnie z procedurą podwójnej ślepej recenzji (model peer review).
Każdy artykuł oceniają dwie osoby. Zachowana jest pełna anonimowość recenzentek/recenzentów i autorek/autorów recenzowanych artykułów, również w przypadku gdy publikowany jest tekst redaktora lub redaktorki pisma.
Zgłaszany do publikacji w czasopiśmie artykuł nie może być równocześnie rozważany do publikacji w innym miejscu. Obowiązkiem autorek/autorów jest uzyskanie zgody na wykorzystanie wcześniej opublikowanych materiałów.
Przy ocenie artykułów są brane pod uwagę m.in. jego zgodność z profilem czasopisma, znaczenie i aktualność podejmowanej problematyki, oryginalność ustaleń merytorycznych, celowość podjęcia problemu badawczego i poprawność metod badawczych, trafność doboru i oryginalność materiału wizualnego.
Każda recenzja kończy się wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, dopuszczeniu po poprawkach bądź jej odrzuceniu. Recenzje mają charakter rekomendacji, natomiast ostateczna decyzja należy do redakcji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której artykuł został negatywnie oceniony przez dwoje recenzentów – wówczas konieczna jest dopuszczająca trzecia recenzja zewnętrzna.
Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów bez przekazania ich do recenzji (desk reject).

Recenzenci

prof. UAM, dr hab. Marta Kosińska, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UW, dr hab. Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
prof. IBL PAN, dr hab. Andrzej Leśniak, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Anna Markowska, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski
prof. UJ, dr hab. Anna Nacher, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Marta Smolińska,  Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
prof. UP, dr hab. Rafał Solewski, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie