Deklaracja dostępności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego elementymag.art – strony czasopisma naukowo-artystycznego „Elementy. Sztuka i Dizajn” Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Data publikacji strony internetowej: 2021-08-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Występowanie treści nietekstowych, które nie posiadają alternatywy tekstowej. Część elementów strony nie posiada prawidłowego kontrastu. Strona nie posiada prawidłowej struktury nagłówkowej. Nie wszystkie elementy graficzne posiadają opis alternatywny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-27

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: dostepnosc@asp.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3. Lokal znajduje się na 2 piętrze, do którego prowadzi wejście po schodach (brak windy). Wejście główne nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ani zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz migowy

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie.
Kontakt : Anna Duczmalewska, Pełnomocniczki Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, email: aduczmalewska@asp.krakow.pl
Dyżur: pl. Matejki 13, p. 106, 451-155-004 (możliwość kontaktu SMS).