CALL FOR PAPERS

Łukasz Murzyn
OBSZAR SZTUKI METAFIZYCZNEJ, RELIGIJNEJ I SAKRALNEJ W POLSCE. SZKIC PANORAMY

Abstract ↓

Sorry, this entry is only available in Polish.

Przypisy

1R. Rogozińska, W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970 – 1999, Poznań 2002.

2https://magazynszum.pl/katechizm‑dla‑wszystkich‑klas‑boleslawa‑chromrego‑w‑ggm/[dostep: 6.07.2023].

3P. Możdżyński, Transgresyjne sacrum we współczesnych sztukach wizualnych. Próba typologii, w: Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000–2020, red. R. Solewski, B. Stano, Ł. Murzyn, Kraków 2023.

4J. Janowski, Emulacja, układ ikonograficzny i konfesja, „ArsForum” 2018, nr 3.

5Postmodern Culture, red. H. Foster, London 1985.

6P. Rojek, Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności, Kraków 2016.

7Postmodern Culture, dz. cyt.

8N. Zurbrugg, The Parameters of Postmodernism, Carbondale 1993.

9https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/[dostęp: 20.01.2023].

10https://www.ekai.pl/lodz‑polscy‑artysci‑wlaczyli‑sie‑w‑proces‑synodalny/[dostęp: 20.01.2023].

11Jan Paweł II, List do artystów, 4 kwietnia 1999.

12J. Ratzinger, Duch liturgii, przeł. E. Pieciul, Poznań 2002.

Bibliografia

 • Draguła A. Religijne szanse sztuki współczesnej, „Studia Nauk Teologicznych” 2019, t. 14, http://journals.pan.pl/Content/115862/PDF/3.pdf?handler=pdf.
 • Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej/Heritage and response in contemporary art, red. R. Solewski, Ł. Murzyn, S. Stankiewicz, B. Stano, Kraków 2018.
 • https://magazynszum.pl/katechizm‑dla‑wszystkich‑klas‑boleslawa‑chromrego‑w‑ggm/[dostęp: 6.07.2023].
 • https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/[dostęp: 20.01.2023].
 • https://www.ekai.pl/lodz‑polscy‑artysci‑wlaczyli‑sie‑w‑proces‑synodalny/[dostęp: 20.01.2023].
 • Jan Paweł II, List do artystów, 4 kwietnia 1999.
 • Janowski J., Emulacja, układ ikonograficzny i konfesja, „ArsForum” 2018, nr 3.
 • Klekot E., Obraz tego Boga, którego wielbi artysta. O obecności sacrum w sztuce współczesnej, „Ethos” 10: 1997, nr 4 (40), https://dlibra.kul.pl/dlibra/show‑content/publication/edition/29785?id=29785.
 • Krupiński J., Religijność sztuki. Simone Weil Aesthetica Crucis, „Estetyka i Krytyka” 2011, nr 1 (20).
 • Metafizyka Obecności. Inspiracje religijne w dziełach krakowskich artystów 2000–2019, red. A. Daca, B. Stano, Kraków 2019.
 • Możdżyński P., Transgresyjne sacrum we współczesnych sztukach wizualnych. Próba typologii, w: Sztuka wobec metafizyki. Postawy i strategie lat 2000–2020, red. R. Solewski, B. Stano, Ł. Murzyn, Kraków 2023.
 • Postmodern Culture, red. H. Foster, London 1985.
 • Ratzinger J., Duch liturgii, przeł. E. Pieciul, Poznań 2002.
 • Rogozińska R., W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999, Poznań 2002.
 • Rogozińska R., Ikona w sztuce XX wieku, Kraków 2009.
 • Rojek P., Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności, Kraków 2016.
 • Sztuka polska a Kościół dzisiaj: analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, red. W. Kawecki CSsR, Warszawa 2016.
 • Zurbrugg N., The Parameters of Postmodernism, Carbondale 1993.

Łukasz Murzyn

Sorry, this entry is only available in Polish.